[rev_slider alias=”%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%86%d0%b8″]
  • Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на добивка;
  • Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на додадена вредност;
  • Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на личен доход;
  • Подготовка и достава на е-ПДД налози согласно Законот за личен доход;
  • Подготовка и достава на фактура ДДВ-ФП-ДО и ДДВ-ПЕФ-ДО;
  • Даночно планирање;
  • Проценка на даночен ризик;
  • Оптимизација на даноци и
  • Меѓународни даноци.

Accounting

Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на …

Taxes

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на добивка;

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на додадена вредност;

Consulting

Анализа на на сметководственото работењето кај обврзници согласно Законот за трговските друштва (ЗТД);

Анализа на финасиски извештаи кај обврзници согласно ЗТД;

Анализа на работењето на  …

Legal

Подготовка на комерцијални и менаџерски договори;

Подготовка на правни акти на трговските друштва (Деловници, Правилници, Одлуки, Решенија, Кодекси, Методологии, Упатства );

Education

Обуки и работилници за:

Финансиско и материјално сметководство, подготовка на извештаи, водење на деловни книги, подготовка на даночни пријави, водење на …

Administration

Пријави и одјави на вработени во здравствено и пензиско осигурување;

Оперативни работи со овластените банки;

Составување на извештаи согласно барањата на …