[rev_slider alias=”%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0″]
 • Пријави и одјави на вработени во здравствено и пензиско осигурување;
 • Оперативни работи со овластените банки;
 • Составување на извештаи согласно барањата на Државниот завод за статистика;
 • Обезбедување на решенија и потврди од Централен Регистар и Управата за Јавни приходи согласно превидените барања на именуваните институции;
 • Отворање или промена на жиро сметка
 • Водење на книга на влезни и излезни фактури
 • Пријава и одјава на даночни обврзници
 • Пресметка на каматни листи;
 • Архивирање и чување на сметководствена документација и извештаи на клиентот;
 • Печатење на изводи од банките (денарски и девизни);
 • Печатење на сметководствени документи при електонски прием (е-маил);
 • Обезбедување поддршка при надворешни контроли од Управата за јавни приходи;
 • Обезбедување поддршка од други државни институции и
 • Обезбедување поддршка при ревизија од страна на овластени ревизиски друштва и Државниот завод за ревизија.

Accounting

Сметководствените услуги подразбираат прибирање и обработка на податоци врз основа на сметководствени документи, подготовка и водење на трговски/деловни книги и составување на …

Taxes

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на добивка;

Подготовка на барања, пријави, извештаи и други обрасци за Данок на додадена вредност;

Consulting

Анализа на на сметководственото работењето кај обврзници согласно Законот за трговските друштва (ЗТД);

Анализа на финасиски извештаи кај обврзници согласно ЗТД;

Анализа на работењето на  …

Legal

Подготовка на комерцијални и менаџерски договори;

Подготовка на правни акти на трговските друштва (Деловници, Правилници, Одлуки, Решенија, Кодекси, Методологии, Упатства );

Education

Обуки и работилници за:

Финансиско и материјално сметководство, подготовка на извештаи, водење на деловни книги, подготовка на даночни пријави, водење на …

Administration

Пријави и одјави на вработени во здравствено и пензиско осигурување;

Оперативни работи со овластените банки;

Составување на извештаи согласно барањата на …