Надоместоци за организиран превоз од и до работа, како и исхрана за време на работа ослободени од данок на личен доход и данок на добивка

Knigoprima > Даночна регулатива > Надоместоци за организиран превоз од и до работа, како и исхрана за време на работа ослободени од данок на личен доход и данок на добивка